Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE
Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu

 

 

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu biletów za pośrednictwem strony www.bilety.teatrlalek.walbrzych.pl, zwanych dalej Kupującymi.

2. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 10/13, posiadający NIP 886 10 13 45, zwany dalej Sprzedawcą bądź Teatrem.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostanie zawarta po spełnieniu wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.bilety.teatrlalek.walbrzych.pl:

a. wybór tytułu i terminu spektaklu
b. wybór miejsc na sali
c. wybór rodzaju biletów (koszyk)
d. podanie danych Kupującego
e. złożenie zamówienia
f. płatność on-line.

4. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

5. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy PayU, administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779 230 84 95.

6. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy w ciągu 1 godziny od jego utworzenia. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, zamówienie zostanie anulowane.

7. Zapłata za zamówienie, niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 1 godziny od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, a dokonana płatność zostanie zwrócona przez operatora Kupującemu – kontakt e-mail: pomoc@platnosci.pl – lub tel. 61 630 60 05.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.

9. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

11. Ceny biletów na poszczególne spektakle są zróżnicowane i zamieszczone na stronie www.teatrlalek.walbrzych.pl. Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

12. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia.

13. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata, w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Sprzedającego.

14. W systemie sprzedaży biletów on-line, możliwy jest zakup biletów z wyłączeniem Wałbrzyskiej Karty Rodzina 3+ .

15. Kupujący, którzy zakupili w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe lub bilety specjalne (dla dzieci z niepełnosprawnością), zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione ww. bilety. Bilety bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.

16. Sprzedaż biletów w systemie on-line kończy się na 2 godziny przed rozpoczęciem danego spektaklu.

17. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zakupiony bilet. Należy go wydrukować na białej kartce A4 i okazać bileterowi przy wejściu na spektakl Sprzedawcy. Należy chronić kod paskowy na bilecie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

18. W przypadku konieczności zakupu biletów dla grupy zorganizowanej, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Obsługi Widza (tel. 74 666 73 40, +48 533 300 421 lub e-mail: widownia@teatrlalek.walbrzych.pl).

19. Bilet ważny jest od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.

20. Sprzedawca nie dokonuje zwrotów, ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany. Brak takich możliwości jest regulowany na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017 poz. 683 tj.), biorąc pod uwagę, że Sprzedawca świadczy usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi/rozrywkowymi, a w umowie oznaczony jest dzień/okres świadczenia usługi, nabywcy nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 przywołanej ustawy.

21. W przypadku odwołania spektaklu, zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.

22. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

23. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru.

24. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

25. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, godzin pracy Biura Obsługi Widza oraz kasy biletowej Sprzedawcy, opublikowane zostały na stronie www.teatrlalek.walbrzych.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.

26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenie transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu biletów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia komputerów Kupującego oraz sposób ich konfiguracji.

28. Bilety zakupione w kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy, nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.

29. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.

30. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

31. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych Kupującego odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

32. Kupujący, udostępniając swoje dane osobowe wskazane w Formularzu, ma prawo dostępu do nich, poprawiania, uaktualnienia, bądź usunięcia. Przy czym usunięcie danych przed zakończeniem transakcji jest równoznaczne z odstąpieniem od zakupu.

33. Wykorzystanie przez Teatr, przekazanych przez Kupującego, jego danych osobowych do celów promocji i marketingu działań Teatru oraz do przesyłania newslettera, informującego o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce w Teatrze, może nastąpić wyłącznie za zgodą Kupującego.

34. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Teatru e-mail: iod@teatrlalek.walbrzych.pl

35. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na, jego zdaniem, niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.

36. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Sprzedawcy.

 

Wałbrzych, 1.09.2018 r.